विद्यादीप फाऊंडेशन
- नोंदणी कार्यालय -
एफ - ६, यशश्री अपार्टमेंट, ८० - अ, यादोगोपाळ पेठ,
सातारा - ४१५००२ फोन- ०२१६२ २८४२८४
सेल नंबरः ९४२२०३८४०३
वेबसाईटस् -
www.vidyadeep.org , www.sctdm.com , www.teconline.org.in

- सातारा कार्यालय -
गुरुविद्या, १२१ - अ, यादोगोपाळ पेठ, सातारा - ४१५००२
सेल नंबरः ९८९०९६०८१६
फोन- ०२१६२ २८०३३६

संस्थापक कार्यवाह -  प्रा. दीपक ताटपुजे